Hoşgeldiniz. 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:47
Programlar » Çift Anadal Programı (Lisans)
Çift Anadal Programı (Lisans)
Çift anadal programı, üniversitemizin her hangi bir lisans programında kayıtlı olan öğrenciye ikinci bir lisans programına da devam edebilme imkanı tanır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “çift anadal” olarak adlandırılır. Bir öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir. Bölümler her yıl kabul  edilecek çif anadal öğrencisi kontenjanını ilan ederler.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak ve çift anadal (ikinci anadal) programı esaslarını düzenlemektir.

Tanım
Madde 2. Çift anadal programı ile, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye Üniversitenin diğer bir lisans programına devam etme olanağı tanınır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “çift anadal” olarak adlandırılır.

Çift Anadal Programının Açılması
Madde 3.Çift anadal programı ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/ Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır.

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Madde 4.Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır:
a)Senatoca çift anadal programı açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-öğretim yılı/yarıyılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte/ Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kuruluna sunarlar. Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Kurulu her akademik yılın/yarıyılın başlangıcından bir ay önce, Bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlar.
b) Rektörlük ilgili kurulun karara bağladığı kontenjanları yarıyıl başlangıcından on beş gün önce duyurur.
c) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 20'sini geçemez.
d) Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosu' nca belirlenen, akademik takvimde öngörülen tarihte başvuru formu ve not durum belgesi ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Müdürlüğüne yapılır.
e) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir.
f)Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
g)Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuar Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin listesi, Senatoca belirlenen kayıt yenileme döneminin başlangıcında kesinlik kazanmış olmalıdır. Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte kayıt yaptırırlar.
h)Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de aynı programda yandal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda farklı programlarda çift anadal ve yandal programına kayıt yaptırılabilir.
ı) Eğitim Fakültesinin Öğretmen Yetiştirme Programlarında çift anadal programı açılmaz. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesinde iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Çift Anadal Programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle açılabilir.
j) Yetenek sınavı ile öğrencialançift anadal programlarına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
k) Çift anadal programı için ek sınıf açılmaz. Yandal programına başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.
l) Çift anadal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim programlarından ders alabilirler.

Çift Anadal Program Koordinatörlüğü
Madde 5.Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı'nca Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri
Madde 6. Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi düzenlenir.
Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal programında olan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce verilen en az 36 kredilik ders almaları gerekir. Ayrıca çift anadal programını açan bölüm tarafından gerekli görüldüğü takdirde, staj ve benzeri uygulamalar da ilave edilebilir.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları
Madde 7. Çift anadal programında başarı ve mezuniyet koşulları şunlardır:
a)Dönem ve genel not ortalaması itibarı ile başarı durumu tanımları ilgili programlarının Yönetmeliğine tabidir.
b) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.
c) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.80 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ayrıca çift anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.
d) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır.
e)Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Öğrenciler ek süre boyunca çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Bu öğrencilerle ilgili öğrencilik işlemleri çift anadalın bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuarı tarafından yürütülür. Eğer bu öğrenci Lisansüstü bir programa kayıt yaptırırsa bu programın katkı payını da öder.
f) Anadal ve çift anadal program stajları, bölümlerarası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür. Staj ve diğer uygulamaların eşdeğerliğine ve çift anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine anadal ve çift anadal bölüm başkanları tarafından birlikte, ilgili çift anadal koordinatörlerinin de görüşleri alınarak karara bağlanır. Ancak anadal ve çift anadala ait bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması gerekir.
g) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu döneme bakılmaksızın o yan dal programına kayıt hakkı tanınır.

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma ve İlişik Kesilme
Madde 8. Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik kesme halleri şunlardır:
a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
b) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
c) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.
d) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve çift anadal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
e)Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
f) Çift anadal programı süresince öğrencinin çift anadal programında genel ağırlıklı not ortalaması yarıyıl sonu itibariyle bir defaya mahsus 2.50’nin altına düşebilir. İkinci kez 2.50’nin altına düşerse çift anadal programından kaydı silinir.
g)Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
h) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
ı)Çift anadal programından çıkarılan öğrencinin aldığı ve başardığı bazı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla anadal programındaki ana derslerin veya seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

Yürürlük
Madde 9.Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca 20/08/2010 tarih 2010/144 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 10. Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1. Çift anadal programlarına 2010-2011 Öğretim Yılından daha önce başlayan öğrenciler çift anadal eğitimine eski Yönerge hükümlerine göre devam ederler.


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri