Hoşgeldiniz. 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:22
Programlar » ESM Tezli YL Programı
ESM Tezli YL Programı

(Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı) Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Sistemleri Mühendisliği programı her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren, yönetmeliklere uygunluğu kontrol eden birden çok disiplini kapsayan bir programdır.

Programın Amaçları;
Programın amacı matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, genç mühendisleri ve diğer bölüm adaylarını da enerji konusunda uzmanlaşmış başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamayı; Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmayı ve bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamayı, enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmayı, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmayı, Türkiye'nin enerji potansiyeli ve alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, programın hedefleri şunlardır:
Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında geleceğin global aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Yaşam boyu öğrenme gereksinimini algılamış, sürekli kendini geliştiren ve enerji uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi kazanmış uzman enerji sistemleri mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversite çevresindeki endüstriye ve toplumun refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacak aktiviteler içerisinde olan uzman Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmek gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki Anabilim dallarındaki enerji konusunu üzerine çalışan akademisyenlerin Disiplinler arası bir uygulama çalışmalarına olanaklı kılarak; eğitim, öğretim ve araştırma kalitesini iyileştirecek kazanımlar sağlamasını mümkün kılabilecektir.

Programdan mezun olacak Enerji Sistemleri konusunda uzman Mühendislerin; enerji konusunda tasarım yapabilen, üretime yönelik bilgisini uygulamaya yansıtabilen, iletişim kurma becerisi gelişmiş, sorumluluk sahibi, takım çalışması ruhunu benimsemiş, endüstrinin gereksinimlerine uygun yenilikleri izleyebilen ve araştırma yapabilen düzeyde enerji uygulamaları hakkında bilgi altyapısına ulaşması hedeflenmektedir.

Programa katılan öğrencilere iş hayatlarında Enerji ile karşılaştıkları problemleri çözebilmesi için teorik, pratik ve uygulamaya yönelik ek beceri kazandıracaktır.

Çağımız sürekli öğrenme ve bilginin yenilenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, önerilen program ile özel sektörde çalışan Mühendislerin enerji sahasında uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Böylelikle özel sektörde enerji konusunda ürün, proses, tasarım ve imalat yöntemlerinin gelişmesine katkı sağlanacak, Araştırma-Geliştirme düşüncesinin yerleştiği personellerin yetişmesine yardımcı olunacaktır.

Özel sektör, kamu ve eğitim kurumundan gelecek öğrencilere dünyadaki gelişmelere paralel olarak enerji konusunda yenilenen ve gelişen yüksek teknolojinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verilecektir.

Özellikle Selçuk Üniversitesi çevresinde bulunan enerji sistemleri ile ilgili sanayi kuruluşlarından, kamu ve özel sektörde çalışan mühendislerin katılımının hedeflendiği için önerilen program, Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Selçuk Üniversitesi’nin bulunduğu Konya; Anadolu’nun merkezinde güneş, rüzgar, hidrolik, biyokütle ve termik enerji potansiyeli yönünden Türkiye’de öncelikli yatırım yapılması gereken iller arasında gösterilmektedir. İl genelinde ve yakın çevresindeki Beyşehir, Ilgın ve Ermenek linyitlerine ilave olarak Türkiye’nin ikinci büyük linyit yatağı Karapınar’da bulunmuş olup bu linyitlerin çevre ile uyumlu bir şekilde enerji üretimi alanında kullanılması konularında Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. Bu nedenle, bu bölgede enerji kaynakları ve enerji sistemleri üzerine uzmanlaşmış Enerji Sistemleri Mühendislerinin yetiştirilmesi bu programın temel amaçlarından birisidir. Böylece bölgede gelecekte Enerji Mükemmeliyet Merkezinin oluşturulmasına katkı sağlanabilecektir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Proğramı, Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun Numarası: 5627, Resmi Gazete Tarih : 2/5/2007 Sayı: 26510) çerçevesinde ihtiyaç duyulan tecrübeli ve bilgili enerji yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu Kanunun amacında belirtilen; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması hususunda bilinçli uzman mühendisler yetiştirmeye faydalı olabilmektir.

Programa kayıt olacak öğrenciler kendi öğrenim ihtiyaçları doğrultusunda zorunlu ve isteğe bağlı seçmeli dersler alarak yüksek lisans programlarını danışmanlarının denetiminde sürdüreceklerdir. Öğrenciler disiplinlerarası bir organize yapı içerisinde enerji konusunda eksikliklerini tamamlayabileceklerdir.

Öğrenciye programa girişte ilgi alanı ve/veya mezun olduğu lisans programına göre danışman öğretim üyesi atanacak ve tez aşamasına gelindiğinde danışmanın onayı ile bir tez konusu seçmesi/önermesi istenecektir. Dersler, yıl içi final sınavlarına ek olarak ödev, ara ve son raporlarının değerlendirilmesi göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Ödev ve alınan dersler öğrencinin tez çalışması kapsamında olacaktır.

Enerji konusunda deneyimli sivil toplum, özel sektör ve devlet yetkilileri, yerli ve yabancı bilim adamları davet edilerek derslere iştiraki sağlanacak ve üniversiteye ve diğer katılımcılara enerji konusunda konferanslar verilmesi sağlanması hedeflenmektedir.

Ders dışında seminerler düzenlenecek ve derslerin uygulamalı olmasına özen gösterilecektir. Bilgiler pratiğe yönelik olacak ve öğrencilerin kendilerinin program süresince öğrendikleri kabiliyet ve becerileri yaşamlarında da sürdürmeleri beklenmektedir.

Programa Kimler Müracaat Edebilir ?
Makine Mühendisliği ABD Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programına, Makine Müh., Elektrik ve/veya Elektronik Müh., Çevre Müh., Mimarlık, Kimya Müh., Jeoloji Müh., Fizik Müh., Endüstri Müh., Enerji Sistemleri Müh., İnşaat Müh., Bilgisayar Müh., Tesisat Müh., Meteoroloji Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Petrol ve Doğal Gaz Müh., Tekstil Müh., Uçak Müh., Uzay müh., Otomotiv Müh., Maden Müh., Matematik Müh. ve diğer uygun Mühendislik Bölümleri Mezunları, Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik Anabilim dalı Mezunları, Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve diğer ilgili Bölüm mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Teknoloji Fakültesi) Otomotiv Eğitimi, Tesisat Eğitimi, Enerji Eğitimi ve diğer ilgili bölüm mezunları müracaat edebilir. Programda bilimsel hazırlık programı yoktur. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler belirlenecektir.


 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  ANA BİLİM DALI
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (ESM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI


Enerji Sistemleri Mühendisliği (ESM) Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı: öğrencilerin “Enerji Sistemleri Mühendisliği” alanında gerekli bilgilerle donatılması, bu alanda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  
 
1.        Tez Danışmanı:
Programa kaydolan öğrencilere Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından öğrencinin çalışmak istediği konu esas alınarak bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, programla ilgili ana bilim dallarının her hangi birinden atanabilir. Ancak, her öğrenciye, Makine Mühendisliği Ana Bilim dalından bir tez danışmanı veya ikinci danışman atanması zorunludur. Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu, danışman atamasını yaparken öğrencilerin tez çalışması yapmak istediği konuyu ve çalışmak istediği danışman taleplerini göz önüne alır.

2. Dersler:
Yüksek lisans öğrencileri aşağıda 2 grup halinde verilen derslerden en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin alacağı dersler öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre tasarlanır:

2.1. Altyapı Dersleri:
Programa kaydolan Makine Mühendisliği dışındaki bir alanda lisans eğitimi almış olan öğrenciler, ESM alanında gerekli bilimsel altyapıya sahip olmalarını sağlamak üzere programa ait derslere ek olarak aşağıdaki derslerden uygun olanları alır. Öğrencilerin almakla zorunlu olduğu dersler: Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından öğrenci bazında yapılan değerlendirmeye göre belirlenir.
 
·         Enerji Sistemleri İçin Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği
·         Isı Mühendisliği Uygulamaları

Makine Mühendisliği dışındaki bir alanda lisans veya yüksek lisans eğitimi almış bir öğrencinin Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için gerekli bilimsel altyapıya sahip olduğu belirlendiği takdirde hazırlık dersi alması gerekmez.

2.2. ESM Dersleri:
Öğrenciler tez danışmanının onayını almak koşuluyla Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak üzere programa ait aşağıda adı verilen zorunlu dersleri almak zorundadır.
 
·           Enerji Sistemlerinin Termo-Ekonomik Analizi
·           Enerji Sistemlerinin Termodinamik Analizleri

2.3.Seçmeli Dersler:
 Öğrenciler tez danışmanının onayını almak koşuluyla aşağıdaki derslerden istediklerini alabilirler.
 


  1. Makine Mühendisliği veya diğer bölümlerin verdiği lisansüstü dersler,
  2. Makine Mühendisliği veya diğer bölümlerin verdiği lisans dersleri (öğrenciler, bu kapsamda, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla en çok iki ders alabilirler).


3. Seminer:
Programa kaydolan öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için sırasıyla aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:


  1. Alması gereken derslerden başarılı olması,
  2. Program kapsamında verilecek Seminerlerin en az 7’sine katılması,
  3. Tez danışmanı tarafından belirlenen bir konuda seminer vererek başarılı olması.

4. Tez Konusu: 
Öğrenciler, tez danışmanı ve varsa ikinci danışman ile birlikte üzerinde çalışılacak tez konusundaki önerisini Tez Projesi öneri Formu ile Makine Mühendisliği Bölüm Kurulunun onayına sunar. Öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Makine Mühendisliği Bölüm Kurulunun uygun görüşüyle iletilen tez konusu üzerinde çalışmaya başlar.

5.Tez Savunması:
Öğrenciler tez savunmasına girebilmek için tez çalışması ile ilgili en az bir ulusal veya uluslararası yayın yapmak zorundadır. Öğrenciler, belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun biçimde yazdığı tezini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği bir üyesi öğrencinin tez danışmanı olan üç kişilk jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. En az bir yayın yapma şartını sağlayan öğrenciler için Tez Danışmanı, tezin savunmaya alınabileceğini belirten bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına müracaat eder.  Öğrenci gerekli tüm şartları sağlamış ise Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan jüri önünde tez savunmasına alınır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.


6.Yüksek Lisans Diploması:
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yazılır.
Tez kopyalarının tümü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen tez çalışmalarında tezin uygun formatta hazırlanmış bir  kopyası Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun mezuniyet kararı ve tez danışmanının imzaladığı bir dilekçe ile birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.
 
 
Bilgi için:
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/

S.Ü. Lisansüstü Yönetmeliği:
 http://www.selcuk.edu.tr/snavYonetmelik.aspx
Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri