Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:34
Programlar » Makina Müh. Doktora Programı
Makina Müh. Doktora Programı
Makina Mühendisliği Doktora Programı: 

Bölümümüz, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programını da yürütmektedir. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ayrı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki “Enerji”, “İmalat ve Konstrüksiyon”, “Makina Teorisi ve Dinamiği”, “Mekanik” ve “Termodinamik” Bilim Dallarındaki derslerden alınabileceği gibi tez danışmanının uygun görmesi halinde Enstitü içindeki diğer ana bilim dallarından (İnşaat, Bilgisayar, Ziraat, Çevre, Elektrik-Elektronik,...) da alınabilmektedir.Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, “Doktora” derecesi almaya hak kazanırlar. Doktora programlarındaöğretim dili Türkçe’ dir.

Bilgi için:
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/

S.Ü. Lisansüstü Yönetmeliği:
http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/lisans.php/

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
 UYGULAMA ESASLARI

1.    Makine Mühendisliği  Doktora  Programı
Makina Mühendisliği Doktora Programının amacı: öğrencilerin “Makine Mühendisliği” ile ilgili  karmaşık problemleri araştırma/bulma/tespit etme, tanımlama ve formüle etme, bu problemleri çözmek için özgün veya yenilikçi yöntemler geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayarak bilime yenilik getirme yeteneği kazanması, geliştirdiği çözüm yöntemini uygulamak üzere kuramsal, deneysel veya modelleme esaslı araştırmalar yürüterek elde ettiği sonuçları irdeleme ve yorumlama, yaptığı çalışmalarının etkisini değerlendirme, geleceğe yönelik öngörülerde bulunma yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, yazılı ve sözlü yapılan bir doktora yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, doktora yeterlilik sınavı ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.         
 
2.Tez Danışmanı:

Programa kaydolan öğrencilere Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından öğrencinin çalışmak istediği konu esas alınarak bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, programla ilgili ana bilim dallarının her hangi birinden atanabilir. Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu, danışman atamasını yaparken öğrencilerin tez çalışması yapmak istediği konuyu ve çalışmak istediği danışman taleplerini göz önüne alır. Tez danışmanının uygun ve gerekli görmesi halinde BölümKurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye Makine Ana Bilim Dalından veya başka bir Ana Bilim Dalından ikinci danışman atanabilir.

3. Dersler:

Yüksek lisans öğrencileri  en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin alacağı dersler öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre tasarlanır:

3.1. Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri:

Programa kaydolan Makine Mühendisliği dışındaki bir alanda lisans/yükeklisans eğitimi almış olan öğrenciler, Makine Mühendisliği alanında gerekli bilimsel altyapıya sahip olmalarını sağlamak üzere programa ait zorunlu derslere (en az 24 kredi) ek olarak Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından belirlenen fark dersleri alır. Bu derslerin kredisi öğrencinin zorunlu kredi yükünü hesaplamada dikkate alınmaz. Bilimsel Hazırlık Programı derslerinin toplam kredisi en az 12 en çok 18 dir.
 

3.2. Alan Dersleri(Seçmeli Dersler):

Öğrenciler tez danışmanının onayını almak koşuluyla tez konusu ile ilgili olarak  aşağıdaki derslerden istediklerini alabilirler.
 

  1. Makine Mühendisliği veya diğer ana bilim dallarının verdiği lisansüstü dersler,
  2. Makine Mühendisliği veya diğer ana bilim dallarının verdiği lisans dersleri (öğrenciler, bu kapsamda, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla en çok iki ders alabilirler).Lisans derslerinin kredisi zorunlu kredi yükü hesabında dikkate alınmaz.
Öğrenciler, danışmanının uygun görmesi halinde bu derslerin bazılarını başka eğitim kurumlarından alabilir. Ancak, kredi hesaplamasında dışarıdan alınan derslerin kredisinin toplamı  zorunlu kredi yükünün %50’sinden fazla olamaz.

3. Seminer:

Programa kaydolan öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için sırasıyla aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:


  1. Alması gereken derslerden başarılı olması,
  2. Program kapsamında verilecek Seminerlerin en az 7’sine katılması,
  3. Tez danışmanı tarafından belirlenen bir konuda seminer vererek başarılı olması,4.Doktora Yeterlilik Sınavı 
Ders ve seminer sorumluluklarını yerine getiren öğrenciler yazılı ve sözlü olarak yapılan doktora yeterlilik sınavına girer. Sınav her yıl Mart-Nisan ve Eylül-Ekim aylarında yapılır.
 
5.Tez Konusu: 

Öğrenciler, tez danışmanı ve varsa ikinci danışman ile birlikte üzerinde çalışılacak tez konusundaki önerisini ilk Tez izleme Kuruluna sunar. Öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde önerilen tez konusu üzerinde çalışmaya başlar. Doktora Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenci için Ana Bilim Dalı Başkanı onayı, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi, birisi ana bilim dalı dışından olmak üzere tez danışmanı dahil üç kişiden oluşur.

6.Tez Savunması:

Öğrenciler tez savunmasına girebilmek için tez çalışması ile ilgili olmak üzere SCI veya SCI Expanded’de taranan bir dergide en az bir yayın yapmak zorundadır. Öğrenciler, belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun biçimde yazdığı tezini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği bir üyesi öğrencinin tez danışmanı olan beşkişilik jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. İndekse giren en az bir yayın yapma şartını sağlayan öğrenciler için Tez Danışmanı, tezin savunmaya alınabileceğini belirten bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına müracaat eder.  Öğrenci gerekli tüm şartları sağlamış ise Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan jüri önünde tez savunmasına alınır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

7.Doktora Diploması:

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde Makina Mühendisliği Ana Bilim dalı doktora programı yazılır.
Tez kopyalarının tümü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen tez çalışmalarında tezin uygun formatta hazırlanmış bir  kopyası Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun mezuniyet kararı ve tez danışmanının imzaladığı bir dilekçe ile birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.


Bilgi için:
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/

S.Ü. Lisansüstü Yönetmeliği:
http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/lisans.php/


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri