Hoşgeldiniz. 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:24
Programlar » Makina Müh. Tezli YL Programı
Makina Müh. Tezli YL Programı
Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı:
Bölümümüz, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Makine Mühendisliği Anabilim Dalını oluşturmakta bu ana bilim dalı kapsamında Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programını yürütmektedir. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.Bu programda öğrenciler her biri üçer kredilik derslerden toplam 7 ders almak zorundadır. Dersler; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki “Enerji”, “İmalat ve Konstrüksiyon”, “Makina Teorisi ve Dinamiği”, “Mekanik” ve “Termodinamik” Bilim Dallarındaki derslerden alınabileceği gibi tez danışmanının uygun görmesi halinde Enstitü içindeki diğer ana bilim dallarından (İnşaat, Bilgisayar, Ziraat, Çevre, Elektrik-Elektronik,...) da alınabilmektedir. Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Derslerini tamamlayan öğrenciler yükek lisans semineri vererek ardından tez danışmanının yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde savunur. Ders ve tez gerekliliklerini tamamlayarak programı başarı ile bitiren öğrenciler, “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans eğitimini Makina Mühendisliği Bölümünden alanlar yüksek lisans diploması ile birlikte yüksek mühendis olma yeterliliğini de kazanmış olur.

Tezli Yüksek Lisans programlarındaöğretim dili Türkçe’ dir.SELÇUK ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 UYGULAMA ESASLARI


Makine Mühendisliği  Tezli Yüksek Lisans Programı
Makina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı: öğrencilerin “Makine Mühendisliği” alanında gerekli bilgilerle donatılması, bu alanda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.                 
1.        Tez Danışmanı:

Programa kaydolan öğrencilere Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından öğrencinin çalışmak istediği konu esas alınarak bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, programla ilgili ana bilim dallarının her hangi birinden atanabilir. Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu, danışman atamasını yaparken öğrencilerin tez çalışması yapmak istediği konuyu ve çalışmak istediği danışman taleplerini göz önüne alır. Tez danışmanının uygun ve gerekli görmesi halinde BölümKurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye Makine Ana Bilim Dalından veya başka bir Ana Bilim Dalından ikinci danışman atanabilir.

2. Dersler:

Yüksek lisans öğrencileri  en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin alacağı dersler öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre tasarlanır:

2.1. Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri:

Programa kaydolan Makine Mühendisliği dışındaki bir alanda lisans eğitimi almış olan öğrenciler, Makine Mühendisliği alanında gerekli bilimsel altyapıya sahip olmalarını sağlamak üzere programa ait zorunlu derslere (en az 21 kredi) ek olarak Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından belirlenen fark dersleri alır. Bu derslerin kredisi öğrencinin zorunlu kredi yükünü hesaplamada dikkate alınmaz. Bilimsel Hazırlık Programı Derslerinin kredi toplamı  en az 12 en çok 18 olmalıdır.

 

2.2. Alan Dersleri(Seçmeli Dersler):

Öğrenciler tez danışmanının onayını almak koşuluyla tez konusu ile ilgili olarak  aşağıdaki derslerden istediklerini alabilirler.
 

  1. Makine Mühendisliği veya diğer ana bilim dallarının verdiği lisansüstü dersler,
  2. Makine Mühendisliği veya diğer ana bilim dallarının verdiği lisans dersleri (öğrenciler, bu kapsamda, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla en çok iki ders alabilirler).
Öğrenciler, danışmanının uygun görmesi halinde bu derslerin bazılarını başka eğitim kurumlarından alabilir. Ancak, kredi hesaplamasında dışarıdan alınan derslerin kredisinin toplamı zorunlu kredi toplamının %50’sinden fazla olamaz.


3. Seminer:

Programa kaydolan öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için sırasıyla aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:


  1. Alması gereken derslerden başarılı olması,
  2. Program kapsamında verilecek Seminerlerin en az 7’sine katılması,
  3. Tez danışmanı tarafından belirlenen bir konuda seminer vererek başarılı olması.

4. Tez Konusu: 
Öğrenciler, tez danışmanı ve varsa ikinci danışman ile birlikte üzerinde çalışılacak tez konusundaki önerisini Tez Projesi öneri Formu ile Makine Mühendisliği Bölüm Kurulunun onayına sunar. Öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Makine Mühendisliği Bölüm Kurulunun uygun görüşüyle iletilen tez konusu üzerinde çalışmaya başlar.

5.Tez Savunması:

Öğrenciler tez savunmasına girebilmek için tez çalışması ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası en az bir yayın yapmak zorundadır. Öğrenciler, belirlenmiş tez yazım kurallarına uygun biçimde yazdığı tezini Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği bir üyesi öğrencinin tez danışmanı olan üç kişilik bir jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. En az bir yayın yapma şartını sağlayan öğrenciler için Tez Danışmanı, tezin savunmaya alınabileceğini belirten bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına müracaat eder.  Öğrenci gerekli tüm şartları sağlamış ise Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan jüri önünde tez savunmasına alınır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

6.Yüksek Lisans Diploması:

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı yazılır.
Tez kopyalarının tümü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen tez çalışmalarında tezin uygun formatta hazırlanmış bir  kopyası Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun mezuniyet kararı ve tez danışmanının imzaladığı bir dilekçe ile birlikte BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.
 
 

Bilgi için:
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/


S.Ü. Lisansüstü Yönetmeliği:
http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/lisans.php/
  


Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri